ഒരു നീർകുമിള പോൽ വർണാഭം എങ്കിലും
ദുർബ്ബലം ക്ഷണഭംഗുരം
ഇതു മർത്ത്യജന്മം

മരണമേ നീയോ ഏക നിത്യ സത്യം !

All Rights Reserved        © Forever Free 2014

 

Advertisements

2 thoughts on “മർത്ത്യജന്മം

  1. ആശയം മനോഹരം പക്ഷേ താങ്കളുപയോഗിച്ച വാക്കുകൾ പ്രശസ്തമായ പല വരികളിലും ഏതാണ്ടിതേ ആശയം ചിത്രീകരിക്കാൻ എഴുത്തച്ഛൻ സഹിതം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു താങ്കളിത് ഒന്നുകൂടി പുതുക്കിയാൽ അതി മനോഹരമാകുമെന്ന്….

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s