സുഖദുഃഖങ്ങൾ മഴവില്ലു വീശും
ജീവിത പാതയിൽ സഹയാത്രികർ നാം
ഋതു ഭേദങ്ങളിലൂടെ പ്രശാന്തമീ പ്രയാണം
അതിനിന്ന് പന്തീരാണ്ടു കല്പം

അണയാതെ കാക്കുന്നതെങ്ങിനെ നീയെൻ
മിഴികളിൽ തിരിയിട്ട സ്വപ്നം
അറിയുന്നതെങ്ങിനെ നീയെൻ
മൌനത്തിൽ വിതുമ്പും ഗദ്ഗദം

കലി എന്നിൽ കോമരം തുള്ളവേ
എരിയാതണയ്ക്കുന്നതെങ്ങിനെ നീയെൻ
നാസാഗ്രേ വിറയ്ക്കുന്ന കോപം

പാഴ്ചിന്തകൾ മനതാരിൽ വലകൾ നെയ്യവേ
നിറതിങ്കൾ പോൽ തെളിയുന്നു നിൻ സ്നേഹം
മനസ്സുകൾ തമ്മിൽ സംവദിച്ചീടുകിൽ
വാക്കുകൾ തൻ അകലമോ വ്യർത്ഥം !

അറിയുന്നു ഞാൻ, എൻ ഹൃത്തിൽ തുളുമ്പും പ്രണയം
നിൻ കൈക്കുമ്പിളിൽ ഭദ്രം അന്നുമിന്നും
പ്രാണപ്രിയ, നീയെനിക്കെന്നുമെൻ ആത്മമിത്രം !

സ്നേഹം ഊട്ടി വളർത്തിയോരുണ്ണിത്തയ്യ്
ഇന്നേകുന്ന ശീതളച്ഛായ എനിക്ക് സമ്മാനിച്ച ജനനിക്ക്
അശ്രു പുഷ്പങ്ങളാൽ കോടി പ്രണാമം !

All Rights Reserved        © Forever Free 2014

Advertisements

3 thoughts on “പ്രണയം

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s