കൊടിയിറങ്ങിയ ഉത്സവപ്പറമ്പുപോൽ, 
വേഷമൊഴിഞ്ഞൊരാട്ടക്കാരനെ പോൽ, 
പടുതിരിയാളും കുത്ത് വിളക്ക് പോൽ, 
കാവടിയാടിയ വൃക്ഷ ഗോപുരങ്ങൾ അരങ്ങൊഴിഞ്ഞു !

ഇനി ദീര്‍ഘനിദ്ര !
നവകുസുമുങ്ങളാൽ പൂത്തുലഞ്ഞീടാൻ,
കഠിനതപസ്യകൾ അനിവാര്യം
അഗ്നിപരീക്ഷകൾ സുനിശ്ചിതം, 
മരമാകിലും, അതു മനുഷ്യനാകിലും !

All Rights Reserved        © Forever Free 2014

Advertisements

7 thoughts on “തപസ്യ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s